واژگونی خودروی حامل اتباع بیگانه ۱۸ کشته و زخمی بر جا گذاشتواژگونی خودروی حامل اتباع بیگانه ۱۸ کشته و زخمی بر جا گذاشت