هوای اصفهان سالم است – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلامیه آژانس محیط زیست، سیستم نظارت بر کیفیت هوای آنلاین هاوایی کلان شهر اصفهان در حال حاضر با شاخص راه های استانی ۹۷، بهنار با شاخص ۵۵، پروین با شاخص ۸۹ رتبه بندی شده اند. آره رودکی با شاخص ۹۲، رهنان با شاخص ۷۸، فرشادی با شاخص ۸۲، فرشادی با شاخص ۵۰، فیض با شاخص ۶۵، ورزشگاه میتک با شاخص ۸۵ زرد و قابل قبول گزارش شدند.

همچنین شاخص کیفیت هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد ۱۰۶، بزرگراه خرازی ۱۲۰ و خیابان کاوه ۱۱۴ به‌طور میانگین ۱۰۶، وضعیت نارنجی و ناسالم را برای گروه‌های حساس با AQI نشان می‌دهد.

امروزه یک ایستگاه پایش هوا در یک منطقه صنعتی سیگی و شهرستان مبارکه تعطیل و شاخص کیفیت هوای شهرستان شاهین با میانگین ۸۲ زرد و قابل قبول گزارش شده است. به غیر از این، ایستگاه های دولت آباد، خمینی شهر، نجف آباد و منطقه صنعتی کاشان برای همیشه خراب هستند.

شاخص کیفیت هوا از ۰ تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای افراد، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفیت هوا معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا مانند مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را اندازه گیری می کند. مجاز به تغییر حد با واحدهای مختلف به عدد بدون واحد تغییر می کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می دهد.