همراه خود خواص خارق العاده سماق برای هیکل شناخته شده شوید
بلعیدن روزانه شربت سماق اخیر همراه خود لیمو به مدت ۴ هفته طرفدار تبدیل می شود. از باعث آسانسور سیستم امنیت هیکل تبدیل می شود.