هجوم تماشاگران به زمین پس از قهرمانی منچسرسیتی (فیلم)
بعد از قهرمانی سیتی‌زن‌ها تماشاگران منچسرسیتی با هجوم به زمین تیر دروازه را شکستند.