هاله را رها کنید، به برخوردها بچسبید!هاله را رها کنید، به برخوردها بچسبید! – مشرق نیوز