نیاز تامین امنیت راه ها در استان یزد – خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاناحمد آخوندی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به داده های آماری ترافیکی استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث ۲۹ اسفند اجتناب کرده اند مسافران خواست به همان اندازه به امنیت بازدید ملاحظه کنند.

وی همراه خود خاص اینکه آمار کل تردد در ۲۹ اسفند ۹۳ انواع خودروهای درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی ۳۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۵ تجهیزات {بوده است}، تصریح کرد: بر ایده این آمار انواع خودروهای خروجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی ۳۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۸ تجهیزات {بوده است}.

آخوندی تردد قطارهای درگاه را ۱۰۶۲ نفر ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تردد قطارهای خروجی ۱۰۲۱ نفر، درگاه پرواز ۵۱۴ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی پرواز ۵۴۰ نفر است.

وی مجموع تصادفات رانندگی {در این} گذشته تاریخی را برای ادغام کردن ۴۴ فقره تصادف غیرنظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴ مورد برون شهری دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: انواع مجروحان این حوادث ۷۰ نفر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نفر کشته شدند.

دبیر ستاد شرکت ها بازدید استان یزد تصریح کرد: {در این} مدت مجموع آمار غیرترافیکی به شش مصدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت کشته رسید.

آخوندی همراه خود تاکید بر لزوم امنیت راه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت انتقادی {در این} بخش اظهار داشت: باید امنیت راه را برای مسافران فراهم کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طرفی مسافران نیز {در این} زمینه مراقبت های اجباری را انجام دهند به همان اندازه شاهد تصادف نباشیم. ” “