نیاز استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های داده ها بنیان نمایندگی های تعاونی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، شهرام رحمانی سرپرست تعاون کشاورزی استانداری قزوین ضمن تبریک عید نوروز همراه خود ردیابی به نامگذاری سال ۱۴۰۱ مقام معظم مدیریت (ساخت؛ داده ها بنیان، کارفرما): ساخت محصولات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب این محصولات. در قالب منصفانه قرارداد، تضمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند اشتغال زی لازمه.

این مقام در کنترل افزود: افزایش ساخت محصولات کشاورزی در نتیجه ساخت ناخالص خانه، انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مالی، تحمیل بازار تهاجمی، افزایش درآمد سرانه سراسری، رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال تبدیل می شود. زی تا حد زیادی خواهد آورد.

سرپرست تعاون کشاورزی استان قزوین بر استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های داده ها شرکتی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ارزیابی داده ها محور موقعیت مهمی در {بهره وری} ساخت، تبلور داده ها در تهیه محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود مالی گروه دارند.

وی افزود: بخش تعاون {به دلیل} شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکرد مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی بستر فوق العاده مناسبی برای تحمیل جایگزین های شغلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاونی های بیشتر مبتنی بر داده ها عضویت نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت های آموزشی فضای جدیدی را در اقتصاد ملت پیشنهادات.