نگاهی آماری به انجام صنعت نفت آبادان در سال ۱۴۰۰


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند آبادان، مسعود رضاییان vp تجهیزات گلف صنعت نفت ذکر شد: کارکنان فوتبال صنعت نفت آبادان در فصل نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات لیگ ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال های قبلی اجتناب کرده اند وفاداری نسبی برخوردار بود. حسین ساکی، فخر تهامی، محمدرضا قابشاوی، حسن بیت سعید، حکیم نصاری، محمد کاملاً زاده، محمد طیبی، محمد اهل الشخا، مهدی حنفی، مهدی زبیدی، حسین بغلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ شرکت کننده اجتناب کرده اند جمله گیمرها بودند. تجهیزات گلف، اجتناب کرده اند جمله طالب. رکانی، امید خلدی، عقیل طلیلی، مهرداد پورابیل القاسم، فرزین گروسیان، احمد شارع زاده، محمدحسن ظفری، امیرحسین فرهادی، علی خرآبادی، فیاض مردرقی، پیام پارسا، امید حمیدفر، رضا امانی‌نژاد، دانیال بهارام، س. انواع گیمرها عجیب و غریب ۲۷ شرکت کننده ۶۷ سهم اجتناب کرده اند کارکنان جدید را نمایند.

وی افزود: گیمرها همراه خود ۳۹ سهم قرارداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیکنانی کدام ممکن است قراردادشان ۲۶ سهم تمدید شده است در مجموع ۲ سوم گیمرها کارکنان را نمایند.

وی افزود: حمید فلاح زاده، رضا خلیفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبدالله نصری مهره های کلیدی فصل قبلی کارکنان صنعت نفت آبادان بودند کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به نوک قراردادشان به تولید دیگری کارکنان های لیگ شیوع پیوستند.

معاون ورزشی موسسه زیبایی شناختی ورزشی صنعت نفت آبادان تصریح کرد: این تجهیزات گلف در ابتدای فصل جاری همراه خود ۷ شرکت کننده زیر ۲۳ سال اجتناب کرده اند جمله آرش تیبی، پیمان بهمنی، حسین قرارداد مشترک امضا کرد. حاجیوند، رضا اغبراری، محمد امین. مالکی، حمزه البسلمان، ایوب رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی تیمی را کدام ممکن است در فصل در گذشته ناکام بود به نوک رساندند.

رضاییان ادای احترام به شد: تجهیزات گلف صنعت نفت در فصل نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات تابستانی نیز ۱۳ شرکت کننده جدید به خدمت گرفت کدام ممکن است همراه خود اضافه شدن ۲ شرکت کننده در نیم فصل، انواع گیمرها جدید به پانزده شرکت کننده تعویضی یعنی ۳۳ سهم هر دو به عبارتی تولید دیگری رسید. ، عالی سوم کارکنان

وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند ۱۵ شرکت کننده تعویضی، ۲ شرکت کننده در نیم فصل همراه خود هماهنگی اجتناب کرده اند کارکنان کنار شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نفر به صورت عالی طرفه قراردادش را فسخ کرد.

همراه خود ردیابی به اینکه علی امیری، رضا یزداندوست، شروین غول پیکر، رضا جبیره، مهدی میزادا، فرزین یوسفی، محمد بختیاری، میثم تهی کف دست، عباس بوعذر، نماا میرزاد، مهدی زبیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسن شاملو به کارکنان صنعت نفت پیوستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳ سهم اضافه کرد: گیمرها استفاده‌های جدید، هر عالی به همان اندازه عالی سوم کل گیمرها کارکنان را برای ادغام کردن می‌شد.

ترکیب کردن کردن آفتابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جغرافیایی نفت در فصل جاری

مشاور ورزشی تجهیزات گلف صنایع نفت آبادان در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی مخلوط کردن این کارکنان را اجتناب کرده اند تذکر جغرافیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنی تشریح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در مخلوط کردن جغرافیایی کارکنان نفت ۴۳.۵ سهم گیمرها یعنی ۱۷ نفر. مردمان، محصول آکادمی فوتبال صنعت نفت هستند. ۲۸.۲ سهم گیمرها ۱۱ شرکت کننده خوزستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ شرکت کننده غیر سراسری پوش ۲۸.۲ سهم کارکنان را نمایند.

رضاییان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانستن درباره ساختار سنی گیمرها کارکنان معمولی سنی کل کارکنان را ۲۵.۵ سال عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: معمولی سنی ۱۸ شرکت کننده بی نظیر ۲۸ سال است.

وی خاص کرد: ۲۱ شرکت کننده نفت زیر ۲۴ سال (برابر ۵۴ سهم مخلوط کردن کارکنان)، ۷ شرکت کننده بالای ۳۰ سال (برابر ۱۸ سهم) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱ شرکت کننده بین ۲۵ به همان اندازه ۳۰ سال (برابر ۲۸ سهم) هستند.

ترکیب کردن کردن گیمرها عالی کارکنان بزرگسالان صنعت روغن آبادان

معاون ورزشی موسسه زیبایی شناختی ورزشی صنعت نفت آبادان به تشکیل کارکنان های بزرگسالان صنعت نفت اجتناب کرده اند جمله رضا یزداندوست، حسین ساکی، ردا جبیره، طالب رکانی، فخر تهامی، عقیل طلیلی ردیابی کرد. محمدرضا قبیشاوی، احمد شری زاده، محمد حسین ظفری، امیرحسین فرهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی خرم آبادی، فیاض مردرقی، پیام پارسا، رضا امان نژاد، حسین بغلانی، سجاد شنان کرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید حمیدفر بازیکنانی همراه خود ۴ سهم سهم ۴۳ هستند. کارکنان، حکیم نصاری شرکت کننده: آبادانی، فرزاد جعفری، مهرداد پورابوالقاسم، امید خلدی، محمد بختیاری، حسن بیت سعید، عباس بوعذر، محمد اهل الشخا، محمد مطلب زاده، محمد الطیبى، ۲ سهم، مهدی زبید، ۲ سهم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی امیری سروین غول پیکر، مهدی مم زاده، فرزین یوسفی، محسن شاملو، میثم تهی دوست، فرزین گروسیان، احمد جوهری، مجتبی خسروی، مهدی حنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیما میرزاد همراه خود ۲۸ سهم سهام کارکنان صنعت نفت آبادان را انواع کردند.

چگونه بردن می تنبل عالی گردنبند یکی جهت دار اجتناب کرده اند جانب ولی احمد هسته

معاون ورزشی موسسه زیبایی شناختی ورزشی صنعت نفت آبادان در پاسخ به فسخ عالی طرفه قرارداد احمد الگهری، نگهبان نفت. وی ذکر شد: اجتناب کرده اند مجموع ۶۰ قرارداد ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش شده گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان در فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تنها ۲ قرارداد به صورت عالی طرفه فسخ شد با این حال همراه خود اصرار شرکت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به کادر فنی، این گیمرها همراه خود این شرط موافقت کردند. بند قرارداد

رضائیان. وی افزود: {به دلیل} ضعیف دارایی ها پولی تجهیزات گلف به همان اندازه هفته هفدهم، احمد الگهری اجتناب کرده اند این بند استفاده کرد. قراردادش را عالی طرفه فسخ کرد.

وی ذکر شد: همراه خود وجود وضعیت فوق العاده خطرناک پولی در ۱۹ هفته حضور در تجهیزات گلف نفتیس، خوشبختانه ۵۹ قرارداد سایر گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای کادر فنی تجهیزات گلف تحمل تاثیر قرار نگرفت.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید