رژیم لاغری سریع

نصف کولبران، لیسانس و بالاتر هستند / کولبران در مرز کشته می شوند؛ آنها به خاطر مشکل معیشتی کولبری می کنند
۱۰ درصد زنان مناطق پاوه، اورامان و مریوان کولبرند.