نجات ۲۹ اعدام در ۳ سال در خراسان شمالی
وی رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل صلح جو اختلافات، تفکیک مخاصمات اجتناب کرده اند طریق مذاکرات اصلاحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشاعه سنت صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازش بین طرفین نبرد را اجتناب کرده اند انتخاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ دانست.