ناسا: ایران به همان اندازه ۳۰ سال تولید دیگری مسکونی نخواهد شد
افزایش خشکسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه سوزی، افزایش سیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای مخالف، نرم شدن یخ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا برخورد مرحله آب دریاها، فروپاشی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیلات، شیوع بیماری های همه گیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع {بیماری ها}، مسائل اکوسیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقراض گونه ها مجازات ها ناگواری هستند کدام ممکن است قابل انجام است اجتناب کرده اند افزایش دمای جهانی ناشی شود.