«موساد» را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان کسب برای تجهیزات گلف شیطانی قلمرو


به گزارش خبرگزاری فارس، سعید شهرابی فرهانی نوشت: پس اجتناب کرده اند تحولات جدیدترین قلمرو (درهم دور شدن لانه جاسوسی موساد در اربیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش حمله ها سایبری به بنادر مناسب مقامات جامد صهیونیستی)، دیپلماسی تحرکات سران رژیم عمق گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} ایستگاه شرما شیخ حرکت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سران کشورهای مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات رسیدند.

صهیونیست ها کدام ممکن است شخصی را تنها دموکراسی در قلمرو می دانند، شخصی را در شومینه متقابل تحمیل اتحاد همراه خود حاکمان مستبد می بینند.

رویکرد دموکراتیک مقامات بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی مقامات آمریکا اجتناب کرده اند کمپین فشار حداکثری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام دریافت پذیرش در توسعه قیمت قطع شده وین احیا کردن برجام، صهیونیست ها را آزار داد.

عقب نشینی آمریکا {برای تقویت} تعهدات امنیتی شخصی در قبال امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی نیز به سبک ای تولید دیگری ۲ طرف را برانگیخت. {در این} بن بست، ترکیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردوغان نیز امتحان شده می کنند به همان اندازه همراه خود تحولات قلمرو همگام شوند، پوشش های متناقض شخصی را در سوریه، قفقاز، اوکراین رفع کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اخوان المسلمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره حمایت کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند شوک های مالی در موجود در جلوگیری کنند. صرف کرد.

فاصله های این مخلوط ناهمگون اصولاً {به دلیل} نارضایتی اجتناب کرده اند پوشش قلمرو ای آمریکا {است تا} نیازها روشن.

آنچه متخصصان را با اشاره به رویکرد حاکمان مستبد مصر، ترکیه، امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی شگفت زده می تدریجی، سیاستی است کدام ممکن است آنها را به هژمونی مقامات اشغالگر قدس تغییر می تدریجی.

سیستمی کدام ممکن است برای بقای شخصی همراه خود مشکل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه های عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه مند به مواجه است، {نمی تواند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی شود دارایی ها شخصی را صرف نمایندگی کنندگان جدید در آزمون تدریجی، بجز برای سایبان آنها حق عضویت گزافی بدست آمده تدریجی. {به آرامی}

اکنون پیش بینی {می رود} کدام ممکن است کمپینی همراه خود محوریت صهیونیسم در غرب آسیا برای انتخابات میان فاصله ای کنگره در سال ۲۰۲۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ تشکیل شود به همان اندازه اعضای مختلف مقامات آمریکا به امکانات برسند هر دو مقامات حال اصلاح تدریجی. .

{در این} راستا عملکرد سران موساد، داده ها نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرویس های امنیتی رژیم صهیونیستی همراه خود هدف اتحاد تجهیزات گلف شرارت در قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید صف آرایی در پایین آن اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار {خواهد بود}.

به همان اندازه روزی کدام ممکن است تجهیزات های اطلاعاتی کشورمان همراه خود نهایت هوشیاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام معطوف به زور حضور داشته باشند، صهیونیست ها {نمی توانند} {در این} جبهه آسیب زیادی وارد کنند. با این حال این رژیم خائن – کدام ممکن است جستجو در فریب بازوهای از دوام اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی است – وقتی ببیند کدام ممکن است به تقابل مستقیم نزدیک نشده است، به راه های عکس متوسل تبدیل می شود به همان اندازه در پایان ضربه ای ناگهانی بزند.

{در این} زمینه جریان تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافقین مأموریت دارند برای اسرائیلی ها زمان بخرند به همان اندازه بتوانند پازل هژمونی شخصی را پایان دادن کنند. راه کارآمد برهم زدن موازنه امنیتی صهیونیست ها در گرو تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکسازی امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد حال {خواهد بود}.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید