مهدوی کیا: اجتناب کرده اند رقبا عقب هستیم با این حال به تخصص ایرانی ها ایمان دارم – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمهدی مهدوی کیا پس اجتناب کرده اند پیروزی ۳ بر صفر گروه فوتبال امید ایران مقابل پرسپولیس اظهار داشت: اردوی مختصر مدت همراه خود کودک های زیر ۲۱ سال برپا کردیم. هدف ما روی بازیکنانی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر سنی بتوانند در تفریحی های المپیک نمایندگی کنند. او هست. خدا را شکر اردوی فوق العاده خوبی داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرینات منظمی داشتیم.

سرمربی گروه فوتبال امید ایران افزود: ۲ تفریحی خوشایند انجام دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها انجام فوق العاده خوبی داشتند. ما به نیازها شخصی نزدیک هستیم، با این حال اجتناب کرده اند رقبای شخصی فوق العاده عقب هستیم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدوی کیا در یکپارچه عقب افتادن اجتناب کرده اند این سیستم تمرینی سایر گروه های امید آسیا اظهار داشت: در جاری حاضر امارات همراه خود ۱۲ گروه تفریحی می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه آنها هم در مرحله بعد هستند با این حال در آن مسابقات نیستیم. گیمرها ما مطلقاً هیچ تخصص در سراسر جهان ندارند، علاوه بر این سه تفریحی کدام ممکن است در تاجیکستان انجام دادیم. متأسفانه {در این} زمینه عقب هستیم با این حال در جاری حاضر گیمرها باکیفیتی داریم. اگر چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات تدارکاتی بیشتری داشتیم، قطعاً با اشاره به این گیمرها حرف های زیادی برای ادعا کردن داشتیم.

وی در {پاسخ به} اینکه خواه یا نه چشم اندازها برای گروه امید مهیا است، اظهار داشت: پایین ورزش فوق العاده خوشایند است. ما خوب استراحتگاه داریم. تمرینات منظمی انجام می دهیم، با این حال خوب تفریحی تدارکاتی داریم. آنها جوان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاشق تفریحی هستند. متأسفانه ۹۵ نسبت آنها در تجهیزات گلف ها مقوا صورتی گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شرایط تفریحی در اطراف هستند، به همین دلیل ما به ۱ تفریحی پیش خواستن داریم.

مهدوی کیا همراه خود تاکید بر شرایط کسب سهمیه المپیک توسط گروه فوتبال امید خاطرنشان کرد: متاسفانه وقت نداریم. این سیستم پیش فرض در زمان عکس لیگ به نوک برسد. تجهیزات گلف ها هم به شرکت کننده خواستن دارند. ما باید کار با هم داشته باشیم به همان اندازه بتوانیم کمپ های بیشتری برپا کنیم. این کودکان باید همراه خود دوستان شخصی تفریحی کنند. تفریحی سراسری همراه خود تفریحی دلپذیر ای کدام ممکن است همراه خود گروه های باشگاهی انجام می دهیم انصافاً خاص است. در جاری حاضر متأسفانه اجتناب کرده اند رقبا عقب هستیم با این حال استعدادهای فوق العاده خوبی داریم. ما رو به ورودی حرکت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم اتفاقات خوبی بیفتد.

معلم گروه فوتبال امید دانستن درباره احتمال حضور در المپیک اظهار داشت: وارد شدن به المپیک کار آسانی نیست. اگر آسان بود ۵۰ سال اندازه نمی کشید. در فصول قبلی همه گیمرها در تجهیزات گلف های شخصی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری کننده بودند. در جاری حاضر اجتناب کرده اند میان تمامی گیمرها زیر ۲۱ سال، تنها یکی ۲ نفر اجتناب کرده اند گیمرها بی نظیر گروه شخصی هستند. با این حال ممکن است به گیمرها ضمانت مناسب دارم. اگر اردوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات بیشتری داشتیم قطعا به نیازها شخصی نزدیک می شدیم.

مهدوی کیا دانستن درباره رقبای بی نظیر گروه امید ایران در آسیا اظهار داشت: گروه هایی یادآور ژاپن، کره جنوبی، امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطر اجتناب کرده اند ما جلوتر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار سختی داریم. ما سالهاست در جاری این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن سازی بوده ایم. در نظر گرفته شده می کنم قطر در ۲ سه سال جدیدترین حداقل ۲۰ تفریحی انجام داد، با این حال ما شبیه به سه تفریحی را در تاجیکستان انجام دادیم، با این حال همچنان به تخصص بازیکنانم اعتقاد دارم.