مهدوی دامغانی; ادیب، فقیه و استاد به دادگاه انقلاب شکایت کردند
یادداشتی به بهانه درگذشت مهداوی دامغانی در سن ۹۵ سالگی در آمریکا. وارد بحث قضایی شد و در نهایت حکم برائت او را صادر کرد…