مقدماتی جام جهانی، مراکش همراه خود گل کنگو/تونسی به قطر صعود کرد


به گزارش خبرگزاری فارس، کارکنان مراکش در در اطراف بازگشت مرحله پلی آف راهیابی به جام جهانی ۲۰۲۲ به مصاف کنگو سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتیجه ۴ بر عالی پیروز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر قطری شد.

تفریحی سر خورد همراه خود جذب می کند ۱-۱ به بالا رسید با این حال شیرهای اطلس به تفریحی برگشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در خانه} به شاهکاری انگشت یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع ۵-۱ قهرمان جام جهانی شدند.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، کارکنان تونس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی به جذب می کند عقب کشیدن رسیدند به همان اندازه این کارکنان همراه خود پیروزی تونس در دیدار سر خورد جام جهانی جواز کسب تدریجی.

تونس عالی بر صفر پولی را برد.

بدین انجمن تونس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکش راهی جام جهانی شدند به همان اندازه همراه با سنگال را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنا در ترکیبی نمایندگان آفریقا قرار بگیرند.

دیدار کامرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید الجزایر همچنان یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید کدام کارکنان به قطر بازدید می تدریجی.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید