معاون رییس جمهور: ریزش متروپل، اثبات وجود نتیجه زد و بند است
 تاکنون ۱۰ نفر از مقصران حادثه ساختمان متروپل دستگیر شدند.