مشکلات مهاجرین افغانستانی را اشکال شخصی می دانیم – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سیدابراهیم رئیسی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری هجدهمین در اطراف قلمرو ای مقامات سیزدهم، در خصوص این سیستم مقامات برای معامله با به پناهجویان افغانستانی اظهار داشت: این کار را نکنید.

وی اظهار داشت: در مقابل اظهارات آنها، در لحظه بیش اجتناب کرده اند ۴ میلیون افغان میهمان جمهوری اسلامی ایران هستند.

رئیس جمهور در خصوص موضوع اتباع افغانستانی مقیم خراسان رضوی اظهار داشت: تحصیل، سبک مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال این اعضای خانواده برای ما ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید پیگیری شود، اجتناب کرده اند این رو سازوکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی را به تماس گرفتن «گروه پناهندگان» پیش سوراخ بینی کرده ایم. در وزارت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل دفاتری در استان ها به طور قابل توجهی در خراسان رضوی جهت پیگیری امتیازات درمورد به اعضای خانواده افغانستانی {در این} امکانات.

ما مشکلات مهاجرین افغان را مشکلات شخصی می دانیم

وی همراه خود دقیق اینکه اداره اتباع در وزارت ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان ها شناخته شده به عنوان منصفانه گروه برای پیگیری کار اتباع افغانستان کافی نیست، اظهار داشت: این اعضای خانواده مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید مشکلات آنها را اشکال ما دانست. “

رئیسی افزود: در لحظه تشکیل حکومت اطراف در موجود در افغانستان همراه خود حضور همه تیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقوام ضروری است.

وی رفع اشکال احساس احاطه حرم رضوی را زیرساختی برای تسهیل آداب زیارت دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امتیازات ساماندهی این پارچه در سال های قبلی مورد ملاحظه قرار گرفته است.

رئیس جمهور اجتناب کرده اند انتخاب ها انتقاد می تنبل منهای اهالی احساس حرم دقیق کردند: مشارکت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت آنها در بحث احساس حرم فوق العاده ضروری است از نگاه به گذشته کارهایی {در این} زمینه {انجام شده} است با این حال موقعیت مردمان {در این} امر فکر نشده است. ‘.”

وی افزود: مردمان {به دلیل} لزوم مشارکت مردمان در اجرای این قالب به برخی اقدامات {در این} بخش اعتراض کردند.

آسانسور اقتصاد کشاورزی اجتناب کرده اند محیط نشینی جلوگیری می تنبل

رئیس در {پاسخ به} منصفانه پرس و جو وی در خصوص موضوع محیط شهر مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه می خواست برای این مناطق اظهار داشت: راه مقابله همراه خود محیط نشینی در مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرهای مهاجرپذیر آسانسور اقتصاد کشاورزی است.

وی یکپارچه داد: همراه خود وجود اینکه آب، انرژی الکتریکی، بزرگراه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه های مفید در اختیار روستاها قرار خواهد گرفت، با این حال همچنان شاهد مهاجرت روستاییان به محیط شهرها هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کشاورزی در روستا برای روستاییان سودی ندارد. سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ تضمینی {وجود ندارد} کدام ممکن است خوشایند بفروشد.»

رئیس جمهور دلیل برای ادعا زودهنگام نرخ تضمینی گندم را تحمیل فضای مساعد برای کشاورزان کشاورزی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: باید احیا کردن اقتصاد کشاورزی، قابل پیش سوراخ بینی بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صرفه جویی در کشاورزی امتحان شده کنیم.

تاثیر پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در رشد اشتغال

وی موضوع بیکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز تحمیل جایگزین های شغلی را اجتناب کرده اند میل های خراسان رضوی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: رئیس معظم انقلاب امسال را سال «ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» عنوان گذاری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری در آنجا نیز موجود است. مجتمع های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری خوبی در استان خراسان رضوی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسیتی این سیستم ریزی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند موقعیت موثری در رشد اشتغال داشته باشند.

رئیسی دانستن درباره نحوه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت قیمت کالاهای ساخت موجود در اظهار داشت: اگر واردات بوتلگ را متوقف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت را تحریک کردن کنیم. اجتناب کرده اند تذکر تخصص ما وارد میدان شدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید قیمت ها را مدیریت کنیم به همان اندازه مردمان دلخور نشوند.

مقامات اجازه سوء استفاده اجتناب کرده اند خوردن کننده را نمی دهد

وی بازگشت به شد: خروج بازار اجتناب کرده اند بازار به گونه ای کدام ممکن است تولیدکننده گزینه داشته باشد کالای شخصی را به هر قیمتی بفروشد باورپذیر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات نباید اجازه دهد کدام ممکن است همراه خود مردمان بدرفتاری شود بعد از همه اگر ساخت به ابعاد ای باشد کدام ممکن است گزینه داشته باشد این کار را انجام دهد. متعاقباً.” خوردن را به طور درست محافظت می دهد. هدایت، تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا می توانند قیمت را تعدیل کنند.

رئیس جمهور اظهار داشت: در فضای مالی ملت، دشمن در جاری درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیری مالی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایطی کدام ممکن است ذی نفعان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسبه جستجو در اخلال دسترس در بازار هستند، مسئولیت مسئولان نظارت درست بر بازار {است تا} {افرادی که} می توانند کالاهای می خواست شخصی را با بیرون بی عدالتی به کف دست آورند.»

وی افزود: در اجرای پوشش ها در ملت تعارض {وجود ندارد}، با این حال برخی در اجرای انتخاب ها، تعارض دارد، همه موظف به اجرای اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب ها ملت هستند.

وی اظهار داشت: به طور معمول است مدیران وظایف شخصی را {به درستی} انجام نمی دهند کدام ممکن است این امر در بخش های مالی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تبصره شده است.