مشاوره رئیس معظم انقلاب اجتناب کرده اند «مقام مهدی»مشاوره رئیس معظم انقلاب اجتناب کرده اند «مقام مهدی» – مشرق نیوز