رژیم لاغری سریع

مرگ کارگر افغانستانی با سقوط در چاه در شرق تهران
در یک پروژه ساختمانی و در یک ساختمان در حال تخریب ، چاهی به عمق حدود ۱۰ متر برای آزمایشات خاک به عرض کم حفر شده بود که به علت نامشخص یک کارگر ۴۵ ساله به انتهای چاه سقوط کرد.