مرگ سالانه ۱۶ هزار ایرانی در تصادف
قریب به ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر نیز بر اثر سوانح رانندگی مصدوم می‌شوند.