مرضیه برومند: با "مهمونی" ایرج طهماسب رقیب نیستیم«مهمونی» در ژانر سرگرمی است و «کلیله و دمنه» سریال قصه محور است؛ بنابراین قیاس این دو با هم صحیح نیست.