مردی کدام ممکن است بدهی های مقامات روحانی را صنوبر کردمردی کدام ممکن است بدهی های مقامات روحانی را صنوبر کرد – مشرق نیوز