مرداد ۱۴۰۰; کمدین تلخ طالبان بازگشت
خبر مهم جهانی در ماه اوت، بازگشت طالبان به توانایی در افغانستان بود. شبیه به طالبانی کدام ممکن است ۲۰ سال پیش آمریکایی ها سرنگون کردند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آنها موافقت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بازگشت طالبان رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رساترین شوخی در سال ۱۴۰۰ بود…