مذاکرات صلح روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در استانبول تحریک کردن شد
مذاکرات بین ۲ طرف تحریک کردن شد. پیش اجتناب کرده اند آن یک است هیئت اوکراینی برای نمایندگی در مذاکرات صلح همراه خود همتایان روسی شخصی وارد استانبول ترکیه شده بود.