مدیران دشتی همراه خود ملاحظه به مانترا سال عملکرد آفرینی کنند – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، علی البحرانی صبح پنجشنبه همراه خود شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای شهر دیدار کرد بدالله وی ضمن تبریک سال نو ذکر شد: مقام معظم مدیریت مانترا سال نو را ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی نامگذاری کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد همه ماست کدام ممکن است در جهت نتیجه گیری این مانترا گام برداریم.

وی افزود: در سال جدید همه باید جهاد کنند به همان اندازه شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلاوت خدمت به افراد را بچشند.

البحرانی اجتناب کرده اند شرکت ها دهی شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای شهر تقدیر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود هم برای تعمیر نواقص شهر امتحان شده خواهیم کرد.

وی همراه خود تاکید بر لزوم امتحان شده برای حاضر شرکت ها صحیح در راستای محافظت کرامت افراد شکسته نشده داد: توانمندی های شهرستان بدالله باید احیا شود.

ولی دشتی افزود: {همه ما} مدیون شهدا هستیم. همه این امتحان شده ها در سایه ایمنی تامین شده توسط شهدا.

فرماندار دشتی ذکر شد: مدیران همراه خود مانترا ساخت همسو هستند. جایگزین های کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار بیشتر مبتنی بر داده ها را برای ایفای عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمت به افراد تحمیل کنید.