مدافع سراسری پوش به پرسپولیس بازگشت / عکس


پرسپولیس

ترانسفرمارکت گزارش داد شجاع خلیل زاد مدافع سراسری پوش ایرانی پس اجتناب کرده اند نوک قراردادش {در تابستان} بلند مدت قابل دستیابی است به پرسپولیس بازگردد. […]

مدافع سراسری پوش به پرسپولیس بازگشت / عکس اولین بار در قطار آنلاین پدیدار شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید