مخبر: مقامات به طور قابل توجهی در جاری این سیستم ریزی برای بازدید بودجه است
برای بحث گردشگری دریایی باید اجتناب کرده اند قابلیت اقیانوس در شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب ملت به خوبی استفاده شود.