محمدرضا عارف خوب انتقاد صریح اجتناب کرده اند مقامات رئیس جمهور است: ادعای مقامات {برای حفظ} کرامت انسانی ساده خوب مانترا است.
وی تاکید کرد: این گونه برخوردهای سلیقه ای ممکن است ملت ما را در جهان در سراسر جهان به طور قابل توجهی در جهان بازی منزوی تدریجی.