محبوبیت تلخ رئیس فیفا؛ می خواستم برای بردن خوب خدمه اجتناب کرده اند جام جهانی گریه کنم!
محبوبیت تلخ رئیس فیفا؛ می خواستم برای بردن خوب خدمه اجتناب کرده اند جام جهانی گریه کنم!