مالیات ۴۹ درصد از بودجه ۱۴۰۲ را تشکیل می دهد


با اجرای چندین اقدام، طرح و رویکردهای تحول‌آفرین مالیاتی برای تحقق چشم‌انداز عدم وابستگی به درآمد نفتی، سهم مالیات در بودجه دولت در سال جاری به حدود ۴۹ درصد افزایش یافته است.

سهم ماده ۴۹ درصدی مالیات در بودجه سال ۱۴۰۲ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.