ماجرای حرکت هواپیما در جاده های اهواز چیست؟ماجرای حرکت هواپیما در جاده های اهواز چیست؟ – مشرق نیوز