لوگوی مفصل + عکس صندوق جهانی حیات وحشبنیاد جهانی حفاظت از حیات وحش (GWC) برای حفظ تنوع زیستی سیاره و حفظ گونه های در معرض خطر با حفاظت از مناطق وحشی و بکر سیاره تلاش می کند. در صورت ببر دو دست را می توان تشخیص داد که نشانه مراقبت و محافظت است. به غیر از آن، می توانید حیوانات دیگری را نیز در آنجا پیدا کنید.