قیمت معامله با فرد مبتلا عروق کرونر در بیمارستان شخصی چقدر است؟قیمت معامله با فرد مبتلا عروق کرونر در بیمارستان شخصی چقدر است؟ – مشرق نیوز