قرار جلب رضایت همراه خود گروه دختران در تایم تریلتاریخچه حضور گروه بانوان در تایم تریل – مشرق نیوز