قالیباف در توئیتی اجتناب کرده اند ساختار مجلس برای حمایت اجتناب کرده اند مددجویان کمیته کمک خبر دادقالیباف در توئیتی اجتناب کرده اند ساختار مجلس برای حمایت اجتناب کرده اند مددجویان کمیته کمک خبر داد – مشرق نیوز