قاتل ۴ سرباز در بوشهر دستگیر شد
پرونده این سرباز برای روشن شدن موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیر سطوح قانونی توسط دست تجزیه و تحلیل است.