فینال تحولات درگیری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین


https://www.ghatar.com/wp-content/themes/far97/img/ghatar-no-photo.jpg

صدای انفجارهایی در خارج اجتناب کرده اند کیف در این زمان صبح شنیده شد – ما نمی دانیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند نیروهای اوکراینی بود هر دو روسیه.

فینال تحولات درگیری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین اولین بار در قطار موج استفاده پدیدار شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید