فیلم/ وقتی بیگمن جمشیدی همراه خود صدام عکس سوغات خواهد گرفتفیلم/ وقتی بیگمن جمشیدی همراه خود صدام عکس سوغات خواهد گرفت – مشرق نیوز