فیلم | عید ما خدمت به مردمان است/ جهادگران در همه زمان ها در میدان خدمت هستندفیلم | عید ما خدمت به مردمان است/ جهادگران در همه زمان ها در میدان خدمت هستند