فیلم/ سردار سلامی: موجودیت صهیونیستی مسئله ناامنی در هر مکان واحد استفیلم/ سردار سلامی: رژیم صهیونیستی مسئله ناامنی در هر مکان واحد است – مشرق نیوز