فوت ۳ نفر از اعضای یک خانواده بر اثر تصادف در قشمدر اثر وقوع این سانحه رانندگی هفت نفر از اعضای یک خانواده دچار جراحت و مصدومیت شدند که متاسفانه سه نفر از آنان به علت ضربه مغزی در اثر شکستگی جمجمه فوت شدند.