فرق بیژن بنفشه خواه و عموپورنگ (فیلم)
شوخی بیژن بنفشه خواه با عموپورنگ را ببینید.