فرزاد فرزین کرونا را اجتناب کرده اند بازو داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای زنده ترکیه را اجتناب کرده اند بازو داد + عکس


https://www.ghatar.com/wp-content/themes/far97/img/ghatar-no-photo.jpg

قطار را در اینستاگرام دنبال کنید

فرزاد فرزین کرونا را گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای زنده ترکیه را اجتناب کرده اند بازو داد + تصویر اولین بار در قطار ذهن شبکه پدیدار شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید