غرفه های ایرانی در بازار کن امسال / اسامی حاضران
در خصوص کیفیت بازار و شرایط آن تحلیل هایی صورت گرفته اما همگان از هزینه های بالا حضور در کن و به ویژه بازار فیلم کن شِکوه دارند.