عکس های لو رفته از خانه شماره ۱۰: پارتی، شراب و گزارش دردسر ساز یک خانم
نخست وزیر بریتانیا ابتدا منکر برگزاری مهمانی شد، سپس گفت که در آن مهمانی ها حضور نداشته است و بعد از لو رفتن عکس ها گفت که فکر می کرده مهمانی نبود و جلسات کاری بوده است!