عکس های عالی عکاس ایرانی در نمایشگاه "کریستالی" لندن
۱۷ عکس اجتناب کرده اند کیهان محمدی عکاس کرد به نمایشگاه «پلورینو» لندن همراه خود عنوان «پرسه زدن زمستانی» سر خورد.