عکس ناراضی اجتناب کرده اند برداشتن شدن عالی درخت در ساحل دریک / عکس


یک درخت در ساحل درک چابهار

عالی درخت در ساحل دراک برداشتن شد. گزارش های بومی اجتناب کرده اند چابهار حکایت اجتناب کرده اند برداشتن عالی درخت انصافاً در محیط روستای دریک دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی کدام ممکن است محل تلاقی کویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوس است همراه خود تنها درخت شخصی به جاذبه گردشگری تغییر شده است. شایان اشاره کردن است در بازتاب برخی همراه خود ریختن گازوئیل اقدام به منقل زدن این درخت می کردند. […]

فینال عکس تاسف بار اجتناب کرده اند برداشتن شدن تک درخت در ساحل تاریک / عکس اولین بار در قطار موج استفاده پدیدار شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید