علم الهادی: مالیات غیر از خمس و زکات، مبنای فقهی جداگانه دارد/ کسی که مالیات نمی دهد دستش به جیب مردم می رود و دزدی می کند.
علم الهادی: تقاضا داریم واحد فقه قراردادی و معاملاتی در وزارت اقتصاد راه اندازی شود تا اقتصاد در حوزه مسائل بانکی و مالیاتی با سرعت بیشتری به سمت مبانی اسلامی حرکت کند. و اقتصاد اسلامی ذائقه مردم را شیرین می کند