علت بارندگی شدید تابستان چیست؟
یکی از اعضای هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد گفت: امتداد کم فشار در قسمت پایین جو در مرکز جنوب ایران با جابجایی سمت شمال پرفشار منطقه گرمسیری است. و انتقال مقادیر زیادی رطوبت از دریاهای جنوب شرایط مناسبی را برای وقوع باران فراهم می کند و سد بزرگی را در ایران ایجاد می کند.