عدم رشد نمایندگی های اطلاعات بنیان به معنای باور مانترا سال نیست!


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تبریز، محمد فرشکاران در لحظه در نشست تجزیه و تحلیل راهکارهای ارتقای ساخت اطلاعات، تصدیق شد: قابلیت های حفاظتی در بخش اطلاعات فوق العاده جذاب است. با این حال باید سعی کنیم اجتناب کرده اند این پتانسیل خروجی خاصی بگیریم.

وی افزود: در بحث ساخت، ورود به سرمایه فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر رفع نشود، در بخش حمایت اجتناب کرده اند ساخت، ورزش های اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی اتفاق خاصی نمی افتد.

وی همراه خود تاکید بر لزوم حضور نمایندگی های اطلاعات بنیان در شهرهای فناور برای بدست آمده حمایت های اجباری، افزود: تامین پولی نمایندگی های اطلاعات بنیان توسل به کننده اطلاعات فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر شرکتی نتواند دانشجویان سال اول را توسل به تدریجی {نمی تواند} اطلاعات باشد. -مستقر!”

این مقام به فرماندهی خاطرنشان کرد: رشد اندک نمایندگی های اطلاعات بنیان به معنای باور مانترا سال نیست. به عنوان جایگزین ورزش این بنگاه ها باید در نتیجه تحمیل حرفه، افزایش ثروت، درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه گروه شود.

رئیس گروه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی آذربایجان شرقی در شکسته نشده همراه خود ردیابی به اینکه سند رشد استان کدام ممکن است توسط همکاران این گروه در سال های جدیدترین مجهز است، ۱۴ وسط عظیم در بخش های مختلف ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار است.

فرشکاران به هسته های بی نظیر افزایش فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اکوسیستم خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته های مرتبط همراه خود صنعت، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم استفاده اجتناب کرده اند توانمندی های سند رشد استان برای باور این مانترا تاکید کرد. وی بر ساخت کلی بیشتر مبتنی بر اطلاعات تاکید کرد.

انتهای پیام/۶۰۰۲۶
این را برای صفحه اول هدایت دهید